Üdvözlő táviratok Rákosi elvtárs 60.születésnapjára

 

(Részletek)

1952. március 9.

 

 

 

A Koreai Munkapárt

Központi Bizottságának távirata

 

Rákosi Mátyás elvtársnak,

a Magyar Dolgozók Pártja főtitkárának

 

Budapest

 

A Koreai Munkapárt Központi Bizottsága forró baráti üdvözletét küldi Önnek 60. születésnapja alkalmából. Ön egész felbecsülhetetlen, nagyszerű munkásságát a proletariátus ügyének, a szocializmus felépítésének szentelte.

 

Az az önzetlen, testvéri segítség, amelyet Ön, tisztelt főtitkár elvtárs, és az egész magyar nép a harcoló koreai népnek nyújtott, döntő győzelemre lelkesít bennünket a haladó emberiség közös ellensége, az amerikai–angol imperializmus ellen vívott harcban.

 

A Koreai Munkapárt Központi Bizottsága a legnagyobb sikereket kívánja a magyar népnek s vezető erejének, a Magyar Dolgozók Pártjának a szocializmus felépítéséért és a világ békéjének megvédéséért vívott harcához, amelyet a nagy Sztálin vezette nemzetközi béketábor soraiban folytat. Önnek, tisztelt főtitkár elvtárs, még hosszú évekig tartó jó egészséget kívánunk:

 

A KOREAI MUNKAPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA,

PHENJAN

 

 

 

A Bolgár Kommunista Párt

Központi Bizottságának távirata

Drága Rákosi Mátyás elvtárs!

 

Hatvanadik születésnapja alkalmából a Bolgár Kommunista Párt és országunk dolgozói nevében forró, testvéri jókívánságainkat küldjük Önnek. Az Ön személyében, Rákosi elvtárs, a magyar munkásosztály hős fiát, Lenin és Sztálin hű tanítványát, a magyar nép vezérét és tanítóját köszöntjük. Az Ön vezetésével tömörítette egységbe a Magyar Kommunista Párt a magyar nép demokratikus erőit a fasiszta Horthy-rendszer és a hitleri megszállók elleni harcra, és a Szovjet Hadsereg világtörténelmi jelentőségű győzelmére támaszkodva megteremtette Magyarországon a népi demokrácia hatalmát. Az Ön vezetésével valósult meg a magyar munkásosztály egysége, jött létre a Magyar Dolgozók Pártja, a testvéri magyar népnek a szocializmus építése terén elért győzelmeinek szervezője és lelkesítője. Baráti és szövetséges népeink, amelyeket közös, elszakíthatatlan barátság fűz a nagy Szovjetunió népeihez, sikeresen építik a szocializmust országainkban. Vállvetve küzdenek a világ összes demokratikus népével, az egész haladó emberiség vezérének és tanítójának, a nagy Sztálinnak vezetésével, az amerikai–angol háborús gyújtogatók ellen, küzdenek a tartós békéért és a demokráciáért. Teljes szívből kívánunk Önnek, Rákosi elvtárs, jó erőt és egészséget, Magyarország dolgozóinak boldogságára, a béke és szocializmus javára.

 

Testvéri kommunista üdvözlettel:

A BOLGÁR KOMMUNISTA PÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA

 

 

 

A Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának távirata

 

RÁKOSI MÁTYÁS elvtársnak,

a Magyar Dolgozók Pártja főtitkárának

 

Hatvanadik születésnapján a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága szívből jövő üdvözletét küldi Önnek, a testvéri magyar nép hű fiának és tapasztalt vezérének, a Magyar Kommunista Párt alapítójának és szervezőjének, a nemzetközi munkásmozgalom kimagasló személyiségének.

 

A Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága őszintén kíván Önnek hosszú életet, egészséget és alkotóerőt a baráti Magyar Népköztársaság dolgozó népének javára és boldogulására és a béke, demokrácia és szocializmus védelme nagy ügyének javára, amelyet a hatalmas Szovjetunió vezet, és a béke nagy zászlóvivője, Sztálin elvtárs lelkesít.

 

Ulan-Bator, 1952. március 7.

 

A MONGOL NÉPI FORRADALMI PÁRT

KÖZPONTI BIZOTTSÁGA

 

 

 

A Finn Kommunista Párt

Központi Bizottságának távirata

 

Üdvözlünk téged, a magyar testvérpárt alapítóját és első zászlóvivőjét, a magyar nép dicső vezérét, 60. születésnapod alkalmából. A te neved 1919 óta ismerős és drága a finn munkásoknak, amikor te vezetted a magyar dolgozók hősi harcát a szabadságért és függetlenségért. Az összes országok dolgozóival és haladó erőivel együtt a mi országunk munkásai is figyelemmel kísérték bátor harcodat hosszú és nehéz börtönéveidben. Ahogyan a finn dolgozók örültek 1940-ben annak, hogy népük fia, Antikainen Tolvo kiszabadult a finn fasiszták kezéből, olyan nagy örömmel üdvözölték a te kiszabadulásodat Horthy börtönéből.

 

A háború után a finn dolgozók egyre fokozódó érdeklődéssel kísérik a hős szovjet Hadsereg által felszabadított Magyarország erőteljes fejlődését a szocializmus felé vezető úton, annak tudatában, hogy ennek a fényes és boldog jövőbe vivő fejlődésnek vezetése a Magyar Dolgozók Pártja és annak tapasztalt főtitkára, Rákosi Mátyás biztos kezében van.

 

Köszönjük neked azt a nagy támogatást, bátorító példát, amelyet már évtizedeken keresztül adtál mind Finnország, mind a többi kapitalista országok kommunistáinak. A finn munkások és a rokon finn nép nevében kívánunk neked, drága Rákosi elvtárs, legjobb egészséget, hogy még sokáig tudjad folytatni nagy jelentőségű munkádat, vezetve pártodat, a mi nagy tanítóink, Lenin és Sztálin által kijelölt úton, vezetve a népek harcát a béke és boldog jövő biztosításáért, a szocializmus végső győzelméért.

 

A Finn Kommunista Párt Központi Bizottsága

AIMO AALTONEN, VILLE PESSI

 

 

 

[…]

 

A „Tartós békéért, népi demokráciáért!”

szerkesztőbizottságának távirata

 

Kedves Barátunk és Elvtársunk!

 

A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának lapja, a „Tartós békéért, népi demokráciáért!„ szerkesztősége forró szeretettel üdvözli Önt, a Magyar Dolgozók Pártjának és a Magyar Népköztársaság dolgozó népének harcedzett és szeretett vezérét – 60. születésnapja alkalmából.

 

A forradalmi harc dicsőséges útján haladva, életének több mint kétharmadát szentelte Ön annak az ügynek, hogy a munkásosztály felszabaduljon az imperializmus járma alól, a szabad és független Magyarországért vívott harc ügyének, hogy a magyar dolgozó nép felszabaduljon a jogtalanság, az elnyomás és szenvedés igájából, a külföldi imperialisták és az ellenforradalmi Horthy-rendszer uralma alól. A dicsőséges Szovjet Hadsereg felszabadította Magyarországot a fasizmus rabsága alól, s megmutatta a magyar nép fejlődésének széles távlatait, az igazi nemzeti és társadalmi újjászületés lehetőségét. Magyarország dolgozói – élükön az Ön vezette Magyar Dolgozók Pártjával – felszámolták országukban a kizsákmányoló tőkés-nagybirtokos rendszert, szétzúzták a nép ellenségeinek, az amerikai–angol imperializmus ügynökeinek a régi rend visszaállítására irányuló ismételt kísérleteit, megszilárdították az országban a népi demokratikus rendszert, végrehajtották a forradalmi földreformot, államosították az ipart, a közlekedést, a bankokat és a szocialista építés útjára lépve, ipari országgá változtatták az elmaradt Magyarországot.

 

Kedves Rákosi elvtárs, forró szeretettel kívánunk Önnek jó egészséget és hosszú életet a magyar nép javára, amely öntudatos erővel építi a szocializmust országában, és fáradhatatlanul harcol Lenin és Sztálin nagy és legyőzhetetlen zászlaja alatt az egész világ békéjének megvédéséért.

 

A „TARTÓS BÉKÉÉRT, NÉPI DEMOKRÁCIÁÉRT!” SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA

 

 

 

Az Osztrák Kommunista Párt

Központi Bizottságának távirata

 

Kedves Rákosi elvtárs!

 

Mi, osztrák kommunisták, testvéri szívből köszöntünk Téged, hatvanadik születésnapod alkalmából.

 

A nemzetközi munkásosztály számára a kommunista bátorság és hűség, politikai tetterő és bölcsesség példaképe vagy, számunkra, osztrák kommunisták számára pedig ezenfelül igazi, szeretett barát és segítőkész tanácsadó.

 

Csodáltunk Téged akkor, amikor a Horthy-diktatúra vérbírái előtt törhetetlen bátorsággal és ragyogó értelemmel védelmezted a kommunizmus nagy ügyét, és amikor vádlottból kérlelhetetlen vádlóvá lettél. Gondolatban Veled voltunk, amikor a börtönben is, esztendőkön keresztül megőrizted acélos jellemedet, és megingathatatlanul néztél a jövő elé. Odaadó figyelemmel kísérjük, hogy mint néped vezére, mint Lenin és Sztálin kiváló tanítványa és mint a nagy osztályharcok vezetésének példamutató mestere hogyan viszed győzelemről győzelemre pártodat és Magyarország dolgozó népét az új társadalom felépítésében. Új életre keltetted a magyar nemzet alkotó erőit, és a reakció Magyarországából olyan Magyarországot alkottál, amelyben a szocialista világ hajnalán feltámadt Petőfi nemes géniusza.

 

A nép szeretetétől övezve, a marxizmus–leninizmus halhatatlan eszméjétől áthatva, sziklaszilárd hűséggel a szocialista Szovjetunió és a nagy Sztálin iránt vezeted a népi demokratikus Magyarországot új alkotások és új győzelmek felé.

 

Kívánjuk Neked és népednek, hogy teljes egészségben, egyéniséged csodálatra méltó tetterejével és gazdagságával évtizedekig alkoss tovább mint Magyarország nagy tanítója és vezére, mint nemzetközi mozgalmunk egyik legjelentősebb személyisége.

 

JOHANN KOPLENIG, FÜRNBERG, E. ZUCKER-SCHILLING, E. FISCHER, ALTMANN, HONNER, FIALA

 

 

 

Az Ausztráliai Kommunista Párt

Központi Bizottságának távirata

 

Kedves Elvtárs!

 

Az Ausztráliai Kommunista Párt Központi Bizottsága nevében legforróbb testvéri üdvözletünket tolmácsolom Önnek hatvanadik születésnapja alkalmából, melyet Ön és népe március 9-én ünnepel meg.

 

Minden kommunista, minden haladó gondolkodású ember számára lelkesítő példa az az odaadás, amelyet Ön egész élete során tanúsított a kommunizmus ügye iránt, és azok a nagyszerű harcok, amelyeket a Vörös Hadsereg által felszabadított magyar nép az Ön pártja vezetésével folytat az új életért.

 

Itt Ausztráliában a mi elvtársaink jól tudják, hogy a nemzetközi béketábor állandóan erősödik. Ehhez hozzájárul az Ön pártjának lankadatlan ébersége is az imperialista ellenséggel szemben, amely arra törekszik, hogy elgáncsolja és szétrombolja azoknak a népeknek hatalmas eredményeit, amelyek a népi demokráciát választották, és elutasították az imperializmust.

 

Az Ön pártjának és hazájának példája ragyogó útmutatás számunkra, hogyan kell fáradhatatlanul harcolnunk a békéért, és megőriznünk országunk függetlenségét.

 

Kívánjuk Önnek, kedves Rákosi elvtárs, hogy jó egészségben még hosszú éveken keresztül szolgálhassa népét.

 

Testvéri üdvözlettel:

L. L. SHARKEY,

az Ausztráliai Kommunista Párt főtitkára

 

[…]

 

A Svájci Munkapárt Titkárságának távirata

Kedves Rákosi elvtárs!

 

A Svájci Munkapárt hatvanadik születésnapod alkalmából jó egészséget és a magyar nép élén még sokévi eredményes munkát kíván.

 

Csodálattal kísérjük Magyarország dolgozóinak hatalmas erőfeszítéseit az ország iparosításáért és az egykor kapitalista országnak szocialista országgá való átalakításáért.

 

Felejthetetlen marad számunkra, kedves Rákosi elvtárs, az a bátor magatartás, amelyet a bíróság előtt tanúsítottál, és a proletár internacionalizmusnak az a példája, amelyet az egész világ munkásosztálya számára mutattál.

 

Előre a béke megőrzéséért, a népi demokráciáért és a szocializmusért!

 

Svájci Munkapárt Titkárság

EDGAR WOOG, JEAN VINCENT,

EMIL ARNOLD, ANDRÉ MURET

 

[…]

 

(Közli: Szabad Nép, 1952. március 9. 6. o.)

Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány